Türkçe

Troçki Günü: Lev Troçki’nin 75. Ölüm yıldönümünde atölyeler ve panel

20 Ağustos 1940 günü Lev Troçki öldürüldü. Marksist teorisyen ve pratisyen, Rus devriminin önderi, Kızıl Ordu’nun kurucusu, sosyalist dünya devrimi ve komünizm için dövüşen Troçki, stalinist bürokratik diktatörlüğe karşı olan muhalefette yer alıyordu.

Troçki Günü: Lev Troçki’nin 75. Ölüm yıldönümünde atölyeler ve panel

// Deutsch // Eng­lish // Español //

Baskılar ve göze­tim altın­da “Troçk­istler” IV.Enternasyonel’i kur­du ve bürokratik ihanete karşı mark­sizmin pro­gramını savun­du. Troç­ki dahil birçok devrim­ci bu uğur­da hay­at­larını verdil­er.

Kap­i­tal­izmin şuan içinde bulun­duğu bu tar­ih­sel krizde IV.Enternasyonal’in pro­gramı hiç olmadığı kadar gün­cel. 75. ölüm yıldönümü dolayısıy­la Troçki’nin bırak­tığı poli­tik mirası tartışıp, incele­mek istiy­oruz.

Bu yüz­den, herke­si troçk­izmin tez­ler­ine ilişkin bir gir­işin de yapıla­cağı çalış­ma gru­pları­na ve podyum tartış­maları­na dav­et ediy­oruz. Soru­lara ve eleştirel tartış­malara yeteri kadar zaman ayırıla­cak­tır.
Konu­lar:

 • Troçki’nin düşünceleri bugün için ne ifade ediy­or?
 • Antifaşizm
 • Fem­i­nizm
 • Syriza, Podemos ve Neo­re­formizm
 • Arap Baharı ve Sürek­li Devrim
 • İşçi hareketi ve sendikalar
 • ve daha fazlası…

Konuş­macılar:

 • Flo­ri­an Wilde (Tar­i­hçi, Ernst Mey­er biyo­grafisinin yazarı)
 • Cyn­thia Lub (Clase con­tra Clase, Barcelona)
 • Mar­cel Bois (Tar­i­hçi, “Kom­mu­nis­ten gegen Hitler und Stal­in” kitabının yazarı)
 • Lil­ly Frey­tag (RIO)
 • Lef­t­eris Ara­batzis (ANTARSYA, Thessaloniki/Berlin)
 • Maria Wolff und Karl Noske (Berlin­er Jugend-Antifa)
 • BVG ve Ama­zon işçi­leri
 • Michael Koschitz­ki (SAV)
 • Tobi Hansen (GAM)
 • Boris Mar­low (Marx21)
 • Revo
 • ve daha fazlası…

Selam­lar

 • Este­ban Volkov
 • Nicolás del Caño
 • Myr­i­am Breg­man

Cumartesi, 17 Ekim 2015 • Mehringhof, Berlin

12:00–22:00 arası • Gneise­naus­tr. 2a, 2. Hin­ter­hof • U6/U7 Mehring­damm

Tam pro­gramı inter­net say­fasın­da bula­bilirsiniz.

Etkin­lik RIO, Rev­o­lu­tionäre Inter­na­tion­al­is­tis­chen Organ­i­sa­tion (Devrim­ci Enter­nasy­on­al­ist Örgüt) tarafın­dan düzen­len­mek­te­dir.

Face­book etkin­liğine buradan ulaşa­bilirsiniz

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.