Türkçe

Stalinizmin Katlettiği Troçkist Rudolf Klement Üzerine

Dördüncü Enternasyonal’in sekreteri ve LeonTrotsky’’nin yoldaşı Rudolf Klement, Troçkist fikirleri ve argümanları uluslararası ölçekte yaymakta o kadar etkili oldu ki, Stalinizmin hegemonyası için tehlike oluşturdu. Stalinist ajanlar 12 Temmuz 1938’de onu kaçırdı ve bir ay sonra da cesedi bulundu.

Stalinizmin Katlettiği Troçkist Rudolf Klement Üzerine

Rudolf Alois Kle­ment, 4 Kasım 1908’de Almanya’nın Ham­burg kentinde doğ­du. 1932’den 1938’e kadar bir Troçk­ist mil­i­tan ve Dördüncü Enternasyonal’in sekreteriy­di. 12 Temmuz’da ortadan kay­boldu ve Stalin’in ajan­ları tarafın­dan öldürüldü. Troçki’nin ifade ettiği gibi, “Rudolf Kle­ment genç ve henüz az bili­nen bir devrim­ciy­di. Bunun­la bir­lik­te, Dördüncü Enter­nasy­on­alin sekreteri olduğu için Klement’eyapılan suikastın, sem­bo­lik öne­mi büyük­tür. ”

Kle­ment, orta sınıf bir mimarın oğlu olarak büyüdü. Almanya’da çeşitli üniver­sitel­erde felsefe okudu ve Rusça dahil beş dil öğren­di. Bir üniver­site öğren­cisi olarak Alman Komünist Partisi’ne (KPD) üye oldu ve git­tikçe artan bir biçimde Stalin’in pozisy­on­larını eleştir­di. Stal­in, Lenin’in ölümün­den son­ra Komünist Partisi’nin yöne­ti­mi­ni ele geçir­di ve tek ülkede sosyal­izm kavramı­na dayanan baskıcı bir bürokrasi yarat­tı. Öte yan­dan Troç­ki, enter­nasy­on­al­izm fikrine dayanan Sol Muhalefet’i kur­du ve par­tinin Stal­in­iza­sy­onuna karşı savaştı. 1928’de Troç­ki, SSCB’nin Alma-Ata böl­ge­sine sürgün edil­di ve 1929’da Rusya’dan atıldı. “Troçk­izm” KP içinde yasadışı hale gel­di, sınır dışı edilme ve ölüm ile ceza­landırıldı.

1932’de Kle­ment, Troçki’ye ve Komünist Par­tide­ki Sol Muhalefet’e sem­pati duy­duğu için kovul­du. Georg Jung­clas, onu Enternasyonal’in Almanya par­tisi KPD’nin Sol Muhale­fe­tinin safları­na yak­laştırdı ve bunun ardın­dan Troçk­istharekette siyasi çalış­ma yap­maya başladı.  Pierre Broué onu şu şek­ilde tanım­lıy­or­du; “ keskin karak­ter­li, oldukça sol­gun, biraz kam­bur, büyük bir adam…  gözlük­lerinin arkasın­dan kısa dik bakışlar… zor­la gülümser gibi. Çok az ve yavaş konuşur­du. Şikayet etmeden kat­lan­mayı bilir­di. Bu devrim­ci oldukça çekin­gen görünüy­or­du. Net ve düzen­liy­di.”

27 Nisan 1933’te, Troçki’nin 1929’da sürgün edildiği Türkiye’deki Büyükada’ya (Prinkipo) git­ti. Ora­da Troçki’nin ter­cü­manı, sekreteri ve asis­tanı olarak görev yapacak­tı. Rusçadan Alman­caya çevir­i­leri, yeni kuru­lan Sol Muhale­fet ve Dördüncü Enter­nasy­on­al için paha biçilmez­di. Stal­in­istÜçüncü Enternasyonal’in Komintern’i, Troç­ki hakkın­da yay­dığı ifti­ralar­la sol içerisin­de­ki itibarını düşürm­eye çalışıy­or­du. Klement’in çevir­i­leri, Troçki’nin söz­lerinin yayıl­ması için çok önem­liy­di.

Aynı yılın tem­muz ayın­da, Kle­ment, Troç­ki ve karısı ile bir­lik­te, Paris’e hiç git­memeleri ve Fransa’nın siyasi mese­leler­ine karış­ma­maları şartıy­la kab­ul edildik­leri Fransa’ya geçti.

Stal­in­ist Fran­sız Komünist Partisi’nde Troçki’ye yöne­lik düş­man­lık, Fransa’da yaşayan sağcılar ve Rus göç­men­ler­den Troçki’yi ve ailesi­ni gizlilik altın­da yaşa­maya zor­ladı. Bu yıl­lar­da, sekreter­lik görev­leri­ni yer­ine getir­menin yanı sıra, Kle­ment, moto­sik­letiyle Fransa’nın fark­lı şehirler­ine seya­hat eden bir haber kurye­si göre­vi yapıy­or­du.

Nisan 1934’te, sıradan bir olay Troçki’nin Fransa’dan çıkarıl­ması­na yol aça­cak­tı. Kle­ment Paris’ten dön­erken, moto­sik­let için uygun bel­gelere sahip olmadığı için bir polis memu­ru tarafın­dan gözaltı­na alındı. Broué’ye göre, “sık sık bağlan­tı için ve Rue de Louvre’daki pos­ta ofi­sine gelen kurye ile buluş­mak için Barbizon’dan Paris’e gidiy­or­du. 17 Nisan’da moto­sik­let lam­balarının bozul­duğunu gören Ponthierry’deki Polis onu gözaltı­na aldı ve moto­sik­letiyle ilgili bel­gelerinin bulun­madığı nedeniyle gözaltı­na aldı, Troçki’nin var­lığın­dan haber­siz, Bu esna­da, Barbizon’un huzu­runu boza­cağın­dan kork­tuk­ları şüphe­li yabancılar­la dolu evi izliy­or­lardı. Basın­da ve kamuoyun­da Troçki’nin Barbizon’daki var­lığını açığa çıkaran bu olay­dı ve Troçki’nin Fransa’dan kovul­ması için bahane oldu, aslın­da 18 Nisan’da emri ver­ilmişti ancak 18 Hazi­ran 1935’de Norveç’e git­mek için yola koyul­duğun­da bu karar yürür­lüğe geçir­il­di.

Kle­ment, Dördüncü Enter­nasy­on­al Ön Konferansı’nda delege olduğu için Fransa’da kaldı. Ulus­lararası Troçk­ist harekette merkezi bir lid­er ve Troçki’nin de en seçkin yoldaşların­danoldu. Ayrı­ca Ulus­lararası Sekreterya’da (IS) ve Sol Muhalefet’in bir başarısı olan Ulus­lararası Komünist Birliği’nin (ICL) merkezi yayın organın­da görev aldı.

1935 yazın­da, Ulus­lararası Sekreterya’nın İdari Sekreter­liğine atandı ve dokü­man­ları fark­lı dillere çevir­di ve Ulus­lararası Sekre­tarya ile çeşitli ulusal sek­siy­on­lar arasın­da­ki yazış­maları sürdürdü.

Ayrı­ca iç bül­tenlere çeşitli dillerde yazdı, yazıları düzen­le­di ve koor­dine etti. Buna ek olarak, Kle­ment, Troçki’nin yazılarını ter­cüme etm­eye devam etti ve ulus­lararası Troçk­ist bası­na yazılar­la katkı­da bulun­du.  Poli­tik mül­te­ci olmanın risk­leri ve belir­si­z­lik­leri ve Troçk­istlere karşı kesin­ti­siz Stal­in­ist şid­det nedeniyle Adolphe, Camille, Fréder­ic ve Steen tak­ma adlarını kul­landı.

İdari sekreter olarak Kle­ment, Ulus­lararası Komünist Birlik’in Almanya sek­siy­onu, Almanya Enter­nasy­on­al­ist Komünistler (IKD) örgütünün Yabancılar Komitesi’nin bir üye­siy­di. Komite, İKD’nin poli­tik yöne­li­m­i­ni sağlam­laştır­mak ve diğer üyel­er ve eğil­im­ler­le ve faşizmin getirdiği zor koşullar nedeniyle gizlice örgütle­nen yer­el Troçk­ist gru­plar­la iletişi­mi sürdürmek için kurul­muş­tu.

1938’de Sovyet Stal­in­ist­leri, Troçki’nin akra­balarının yanı sıra ülkede­ki neredeyse tüm Troçk­ist­leri ve Troçk­ist olduğu şüph­e­si duy­duk­ları herke­si öldürdüler. Sovyetler Bir­liği dışın­da da Sovyet gizli polisi, çoğu İspany­ol İç Savaşın­da olmak üzere, sol muhal­ifleri takip etti ve öldürdü.

1937’de Erwin Wolf ve Hans David Fre­und dahil olmak üzere önde gelen Trot­skistler öldürüldü; Troçki’nin oğlu Lev Sedov, 1938 Şubat’ında Stal­in­ist ajan­lar tarafın­dan katledil­di. Sovyet gizli polisi ajanı, Mark Zborows­ki, Etinne ismi ile bilinir, Troçk­ist harekete sızdı ve Sedov’un yoldaşı oldu. Aslın­da bir GPU ajanıy­dı ve apan­dis­it muayen­e­si için Sedov’u Paris devlet has­tane­si yer­ine özel birklin­iğe götürdü. Sedov ora­da Stal­in­ist ajan­ların ellerinde öldü. Bu, Troçki’ye yıkıcı bir darbe oldu ve şöyle dedi: “O sadece oğlum değil, en iyi yoldaşımdı.”

Ulus­lararası Troçk­ist hareketin üyeleri, Klement’eSedov’un Stal­in­istler tarafın­dan öldürüldüğünü gösteren kanıt­lar bul­ma görevi­ni ver­di. Gary Kern’e göre , “Kle­ment bir dosya hazır­lamıştı ve 14 Temmuz’da Brüksel’e götürmeyi plan­lıy­or­du; bura­da Muhale­fetin çeşitli sek­siy­on­ları arasın­da dolaştıra­cak­tı. Fakat Brüksel’de kimse onu görme­di. ”

Yıl­lar­ca süren iç tartış­malar ve mücadelel­er­den son­ra, Kle­ment ve Troçk­ist hareketin geri kalanının, karşı devrim­ci bir güç haline gelen Komünist Par­tiden kesin kop­uşu ve Dördüncü Enternasyonal’in kuru­luşunu ilan etmeler­ine birkaç ay kalmıştı. Hazır­lık­ların ortasın­da, Klement’in Sovyet gizli ajan­larının tak­ibi altın­da olduğunu gösteren bir dizi şüphe­li olay mey­dana gel­di. Evrak çan­tası Paris met­ro­sun­da çalındı ​​ve ken­disi­ni Jacques Monard olarak tanı­tan Jaime Ramon Mer­cad­er del Rio Her­nan­dez adın­da bir adam da dahil olmak üzere, Stal­in­istler ona yak­laş­maya başladı. 1940 yılın­da, Mer­cad­er Stalin’in emir­leriyle Troçki’yi öldüre­cek­ti.

Kle­ment en son 12 Tem­muz 1938’de yoldaşları tarafın­dan görüldü. Gün­lerce aradık­tan son­ra evin­de 16 Temmuz’da, iki Fran­sız Troçk­isti, Pierre Nav­ille ve Jean Rous, aynı anda Meksika’ya Troçki’ye gön­der­ilen bir mek­tubun kopy­asını bul­du­lar.  14 Tem­muz tar­ih­li sözde Klement’in kaleme aldığı mek­tup­ta, Kle­ment Sol Muhalefet’ten kop­tuğunu açık­lıy­or­du. Fakat yıl­lardır kul­lan­madığı “Fréder­ic” tak­ma adıy­la imza­lan­mıştı.

Bu kayıp karşısın­da Troç­ki bir dizi makale yayım­ladı: “Rudolf Klement’in Kay­bol­ması”, “Rudolf Klement’ten Bir Mek­t­up”, “Rudolf Klement’in Kaderi Üzer­ine” ve “Rudolf Klement’in Cinayeti Üzer­ine”. Mek­tubun Klement’i öldüren Stal­in­ist ajan­ların sahtekar­lığı olduğunu ve bunun Rusya’dan yönetilen Troçk­izme karşı mücade­lenin bir parçası olduğunu açık­ladı. Kle­ment, mek­tu­pların­da her zaman “Sevgili Yoldaş LD” der­di, “Bay Troç­ki” demez­di. Diğer çarpıcı bir gerçek de, Klement’in ortadan kay­bolduk­tan hemen son­ra Kle­ment ile bir­lik­te yaşamış olan Lit­vanyalı Toman’ın ortadan kay­bol­masıy­dı.

25 Ağustos’ta Seine Nehri’nin suların­da bulu­nan bir çan­ta­da bir adamın kolu ve gövde­si bulun­du. İki gün son­ra nehrin etek­lerinde, ilk çuval­da­ki gövd­eye uyan bacak­ların olduğu baş­ka bir çuval bulun­du. Pierre Nav­ille ve Jean Rous, bulu­nan bu insan parçalarının Kle­ment olarak teşhis ettil­er. Hem mek­tup­ta­ki hem de Klement’invücudunda bulu­nan anor­mallik­ler iyice araştırıldı ve bel­ge­len­di. Troçki’nin sekreterinin Stal­in­ist rejim tarafın­dan ortadan kaybe­dildiği ve öldürüldüğü bun­dan son­ra netleşti.

Klement’in acı­masız katli, Troçk­izme yap­tığı önem­li katkılara karşı Stal­in­ist ajan­ların bir cev­abıy­dı. Troçk­ist dokü­man­ların geliştir­ilmesinde ve yayıl­masın­da yorul­maz bir unsu­run ve Stalin’in bürokrat par­tisin­den erken kop­uşun örgüt­leyi­cisinin erken ölümü, O’nun son hedefinin gerçek­leşmesi­ni, Dördüncü Enternasyonal’in kuru­luşunu dur­du­ra­madı.

“Troçk­izme” Karşı Mücade­lenin Anlamı Nedir?” Troç­ki şöyle diy­or­du: “Krem­lin çete­si, yapa­bildiği her yerde savaşçılarımızı katlet­ti (Erwin Wolf, Ignace Reiss, Leon Sedov, Rudolf Kle­ment ve diğer­leri).  Bunu yapa­madığı yer­lerde, onlara ifti­ra attı. Ne para ne de par­alı ajan­lar bürokrasinin utanç veri­ci çöküşünü dur­du­ra­ma­zlar. Tar­ih­sel gelişimin ihtiyaçları­na karşılık gelen devrim­ci fikir­ler her engelin üstesin­den gele­cek­tir. İftiracılar yenilmez gerçek karşısın­da başlarını eğe­cek­ler”

Yazının orji­nali leftvoice.org sitesin­den Kir­mizi Gazete tarafin­d­an çevir­ilmiştir.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.