Türkçe

Sosyalist İşçiler Partisi (PTS — Arjantin) Kimdir?

Dünyanın en büyük Troçkist örgütlerinden biri olan Troçkist Fraksiyon-Dördüncü Enternasyonal (FT-CI) Arjantin seksiyonu PTS devrimci mücadelesine devam ediyor.

Sosyalist İşçiler Partisi (PTS - Arjantin) Kimdir?

Arjan­tin hüküme­tinin Ulus­lararası Para Fonu (IMF) ile yap­tığı anlaş­ma ülkede­ki genel duru­munu yeniden yapı­landırdı. Ekonomik poli­tikalar artık IMF’nin otorite­sine bağlı ve uzun yıl­lar öyle kala­cak. Bu yeni düzen ülkenin gelenek­sel siyasi güç­leri açısın­dan, fark­lı şekillerde de olsa, kab­ul gördü. Başkan Mauri­cio Macri,  valil­er ve ülkenin ana sendikal fed­erasy­onu (Genel İşçi Kon­fed­erasy­onu-CGT), hep­si anlaş­mayı açık şek­ilde destek­liy­or­lar. Öte yan­dan, eski Başkan Cristi­na Kirch­n­er tarafın­dan yönetilen ana muhale­fet güç­leri, IMF ile anlaş­manın iptal edilme­si olasılığını tartışmıy­or­lar. Bu durum, siyasi rejimin ulus­lararası ser­may­eye daha fazla bağım­lı hale geldiği­ni gös­teriy­or, ve krizin bedeli­ni çalışan­lara öde­terek halkın yaşam koşullarının daha da kötüleştire­ceği anlamı­na geliy­or.

Sol Cephe (FIT), bir­leşeni olan Sosyal­ist İşçil­er Par­tisi (PTS), bu gelişmelere karşı net bir pozisy­ona sahip­tir: IMF’yi, Macri’yi, valileri yen­meliy­iz. Kirch­n­er­ci muhale­fet, sendi­ka bürokra­sisi, Kato­lik kilis­esi ve onlara bağlı valil­er bir alter­natif değiller. Büyük patron­lar, banker­ler ve toprak sahip­leri bu krizin bedeli­ni öde­mek zorun­dadır. Bunun için, işçi­leri, kadın­ları ve gençliği sefer­ber eden büyük bir poli­tik güç inşa etmeliy­iz. Kap­i­tal­izm­den kopan bir işçi hükümeti için mücadele etmeliy­iz.

Şu an sokak­lar­da kitle­sel bir direniş yok ve sınıf mücade­le­si de düşük düzeyde. Bu durum­da  PTS, görüş­leri­ni destekleyen bin­lerce işçi, genç ve öğren­ciyi örgütle­meyi ve mücadel­eye hazır­la­mayı plan­lıy­or. FIT’deki diğer siyasi güç­lerin yanı sıra, işçi sınıfının büyük çoğun­luğu­na tale­p­ler­im­izi ulaştıra­cak bir aji­ta­sy­on süre­ci ile iler­lemek istiy­oruz.

“Daha az şey­tan” olanın avukatlığı­na üstle­nen­lere karşı dur­mak için kendimizi poli­tik olarak hazır­la­mak istiy­oruz. Ezilen ve sömürülen kitleleri bir­leştiren bir pro­gra­ma sahibiz: işçil­er, işsi­zler, güvence­siz gençler, kadın hareketi ve diğer­leri­ni. Kitle hareketi onları geride tutan aparatı parçalarsa, sosyal ve poli­tik bir güç olarak sefer­ber­lik­ler yoluy­la IMF’nin reji­mi­ni ve kap­i­tal­ist par­ti­leri­ni yık­a­bile­ceği­ni gös­terir.

Ülke ekonomik ve toplum­sal olarak her an çöke­bilir. Bir kıvıl­cım, işçi sınıfının ses­si­zliği­ni boz­abilir ve Arjantin’de sınıf mücade­lesinin yeni bir etabını başlata­bilir.

Bu hazır­lığın bir parçası olarak, PTS sendikalarda(öğretmenler, ulaştır­ma, hizmet sek­törü ve kamu kamu çalışan­ları) sınıf bil­inci­ni ve devrim­ci eğil­im­leri geliştir­miştir. Ulusal çap­ta işçi mücadeleler­ine müda­hale etmek için,  Mil­i­tan Eğil­im­ler Hareketi’ni (MAC) oluş­tur­duk.  Öğren­ci hareke­tine tüm kamu üniver­sitelerinde ve okulların­da müda­hale ediy­oruz. Ayrı­ca  kadın örgütümüz Pan y Ros­es (Ekmek ve Gül) kur­duk. Arjantin’de kür­taj hakkı ve işçi kadın­ların hak­ları  için gerçek­leşen kitle­sel sefer­ber­lik­lerde önem­li bir rol üstle­nen temel mil­i­tan örgüt.

PTS mücadelelerin zafere ulaş­ması için dayanış­ma ve koor­di­nasy­onu geliştirmek için mücadele eder. Bur­ju­vazinin saldırıları­na karşı işçi­lerin örgütlen­meleri ve koor­dine olmaları için işçi­lerin ilk­sel eğil­im­leri­ni yürek­lendiriy­oruz. Bu eğil­im­ler, “işçi konseyleri”nin  (ve ayrı­ca toplumun diğer ezilen kes­im­lerinin)  tar­ih­sel deney­i­minin yeniden ortaya çık­ması için, koor­di­nasy­on organ­ları­na ve yeni örgütlülük­lere iler­leme­si için bir temel oluş­tu­rurlar.

PTS sendikal lid­er­lik­ler­le hükümet arasın­da­ki anlaş­mayı kınıy­or ve IMF’yi, Macri’yi ve valileri devirmek için, aktif bir genel grev per­spek­t­fiyle, 36 saat­lik bir genel grev çağrısı yapıy­oruz. İster sendikaların çağrısıya, ister onların müda­hale­si olmadan kitlelerin eyleme geçme­si için hazır­lanıy­oruz. Bu Arjan­tin sınıf mücade­lesinde yeni bir dönem açarken, IMF reji­minin ve kap­i­tal­ist par­ti­lerin yenil­gisi­ni sağlay­a­cak.

PTS ülke çapın­da­ki bin­lerce mil­i­tanı ile, bütün gücünü ve kay­naklarını bu per­spek­tifin hizme­tine sunuy­or. FIT’in par­la­men­to­da­ki güç­leri (işçi Par­tisi (PO), Sosyal­ist Sol (IS), Sosyal­ist İşçil­er Par­tisi (PTS)), ulusal kon­gre­de­ki üç üyeleri, yer­el meclisler ve belediyel­erde­ki 40 san­da­lye­si (son seçim­lerde­ki bir mily­on oyun karşılığı olan)  bu per­pek­tifin hizmetindel­er.

FIT, cumhur­başkanı adayımız PTS’den Nicolás Del Caño ve başkan yardım­cısı PO’dan Romi­na Del Plá ile gele­cek seçim­lere müda­hale ede­cek. Medya ağımız da bu göre­vi üstlen­di.  La Izquier­da Diario (Sol­un Sesi) ken­disi­ni ülkenin en önem­li sol gazete­si olarak sağlam­laştırdı ve 2018’de 25 mily­on ziyaret aldı.

Ayrı­ca Radyo pro­gramımız El Cír­cu­lo Rojo (Kır­mızı Çem­ber), PTS TV’nin video prodük­siy­on­ları, dergimiz Ideas de Izquier­da (Sol Fikir­ler), yayınevimiz IPS (Sosyal­ist Düşünce Enstitüsü), Karl Marx çevrim­içi Üniver­site­si ve Çalış­ma Merkezi , Leon Trot­sky Araştır­maları ve Yayın­ları (CEIP) da mev­cut.

Tüm bu faaliyetler, işçi sınıfının ve ezilen­lerin zafere ulaş­ması gereken büyük bir devrim­ci, enter­nasy­on­al­ist işçi par­tisinin inşası­na yöne­lik­tir. Bu bağlam­da, PTS, FIT’in bakış açısıy­la ve pro­gramıy­la başlayan, kendi­leri­ni devrim­ci ve sosyal­ist olarak gören tüm işçi sınıfı örgüt­leri­ni bir­leştiren büyük bir par­ti oluş­tur­ma öner­isi getir­miştir.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.