Türkçe

[Video] Arjantin: Krize karşı acil mücadele planı!

Arjantin’de devrimci sol ulusal krize karşı 36 saatlik bir genel grev ve 3 önlemi içeren acil mücadele planını öneriyor: Zamların geri alınması, enflasyona bağlanmış maaş tarifesi, işçi çıkartan ve kapatan işyerlerinin işgal edilmesi.

[Video] Arjantin: Krize karşı acil mücadele planı!

Piyasalar kararını ver­di. Şim­di ne ola­cak? Dolar yük­selmek­te ve maaşlar ile emeklilik maaşı yok edilmek­te. Süper mar­ketler fiy­at­ları artır­mak­ta, işy­er­leri işçi­leri çıkar­mak­ta ve dolara bağım­lı fiy­at­lar­da (Elek­trik, Ben­zin, Gaz vs.) yeni zam­lar bek­le­nilmek­te.

Macri hüküme­tinin peso­nun değerinin kay­betmesinin önünü açarken, Alber­to Fer­nan­dez ise doların gerçek değeri­ni şimdiye kadar hiç olmadığı kadar hak edildiği şek­ilde başarıy­la yan­sıtıl­madığını söylüy­or.

Krizi ödeme­si gereken­lerse ülkenin yok­sul çoğun­luğu.

Ve CGT Sendi­ka yöne­ti­mi ne demek­te? Çok iyi, teşekkür­ler.

Şu an acil olarak sendi­ka yöne­tim­lerinin ülke genelinde ve aktif bir şek­ilde harekete geçir­ilmiş 36 saat­lik bir genel grevin çağrısını yap­ması bir acil zorun­lu­luk­tur. Bu 3 önlem­li bir mücadele pro­gramının başlangıcı olmalıdır.
1. Zam­ların geri alın­ması ve fiy­at­ların 2016 sen­esin­de­ki seviye­sine geri çek­ilme­si
2. Maaşların otomatik olarak enflasy­on­la bire bir yük­seltilme­si
3. İşçi çıkar­tan veya kap­atılan işy­er­leri­ni işçi­lerin işgal etmesi, böyle­lik­le hiç kim­s­enin işsiz kalma­ması

Bu yağ­malar dur­dura­bilinir. Onlar krizi ödesin­ler, bizler değil!!!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.