Türkçe

Proleter Bir Otel

Arjantin: Buenos Aires’de yer alan, işçilerin 2003 senesinden bugüne kadar işletmesini yaptığı Hotel Bauen, nihai olarak işçilerin mülkü haline geldi.

Proleter Bir Otel

İhtişam­lı bir kule olan Hotel Bauen Ulusal Kongre’den görülmek­le beraber, Buenos Aires’in göbeğinde yer alır. Otelde­ki odaların donanımı yük­sek bek­len­ti­leri karşıla­mak­la bir­lik­te, Fuaye alanı bakır sarısı ahşap ile döşen­miştir. Ayrı­ca otelin bulun­duğu semtte tur­istler için baş­ka mekân­lar da mev­cut­tur. Bauen’de dünyanın diğer otel­lerinin aksine eksik bir şey var: Mülkiyet sahip­leri.

Zira mülkiyet sahip­leri bun­dan 14 sene önce pes etmişler­di. Sayıları 100’den fazla olan işçil­er işleri­ni kay­bet­mek zorun­da kalmışlardı. Fakat işten çıkar­maları kab­ul etmeyen işçil­er 2003 sen­esinde oteli işgal edip, ken­di himayeleri altın­da yeniden işlet­m­eye başladılar. Otel, 10 yılı aşkın işçil­er tarafın­dan bu şek­ilde işletilmek­te­dir.

Arjan­tin Kon­gre­si 26 Kasım’da aldığı bir karar­la oteli eski sahip­lerin mülkün­den çıkararak, işçi koop­er­at­ifine geçmesi­ni sağladı. Bu oyla­ma­da o tar­i­hte hala göre­vi başın­da olan devlet başkanı Cristi­na Fer­nán­dez de Kirch­n­er’in ‘’Zafer için Cephe“ (FpV)’’ taraftar­ları ile Troçk­ist seçim bir­liği olan ”Sol­cu­ların ve İşçi­lerin Ceph­esi” (FİT) yer aldı.

İşçi tem­sil­ci­leri par­la­men­to tribün­lerinde alı­nacak kararı bek­liy­or­lardı. Otu­ru­mun öğlen saat 12.30’da açıl­ması bek­leniy­or­du. Fakat otu­rum sağ görüşlü mil­letvekil­ler­ince toplu­ca boykot edilmişti. Öte yan­dan otu­ru­mun başlaya­bilme­si için gerek­li olan mil­letvek­ili sayısın­dan sadece bir kişi eksik­ti. Otu­ru­mun açıla­bilme­si gerek­li 130 mil­letvek­ili sayısı­na ancak saat 18.28’de ulaşıldı. Otu­ru­mun açıl­masıy­la beraber son derece kısa bir süre içinde gerçek­leşen oyla­manın ardın­dan yasa çıkarılmıştı.

Koop­er­atif işçi­leri geçen on sene içinde defalar­ca tahliye tehlike­siyle karşı karşıya kalmışlardı. Kirch­n­er hükümeti otelin istim­lak yasasını defalar­ca ertele­di. Par­la­men­to­da­ki çoğun­luk, Kasım ayın­da yapılan seçimde sağcı aday Mauri­cio Macri’nin zaferinden son­ra ancak harekete geçti.

Hotel Bauen, 1978 yılın­da zamanının askeri dik­tatörüyle iyi ilişk­ilere sahip ve bun­dan ötürü devlet kredi­leri­ni ucuza satın alan bir iş adamı tarafın­dan açılmıştı. 19 – 20 Aralık 2001 tar­i­hin­de­ki “sosyal patlamalar“dan bir haf­ta son­ra otel yöne­ti­mi iflas ettiği­ni duyur­du. Bu iflas nedeniyle işin­den olan 100’den fazla işçi ülkenin içinde bulun­duğu ekonomik kriz nedeniyle mily­on­lar­ca işsizin arası­na katıldı.

Fakat işçil­er 2003 yılının Mart ayın­da işy­eri­ni işgal edip, işler­ine geri döndüler. Bu süreçte patron­lar tarafın­dan kap­atılan 200 işy­eri işçi­lerin yöne­ti­mi ele almasıy­la tekrar açılmıştı. Bu iş yer­lerinden en meşhur olanı Neuquén eyaletinde yer alan seramik fab­rikası Zanon’­du. Burası “Patron­suz Fab­ri­ka” (FaS­in­Pat) olarak 500’den fazla çalışanıy­la bir­lik­te fayans üret­mek­te­dir.

„Bauen“ işçi­leri yoğun bir tamir süreci­ni başlat­mak zorun­da kalmışlardı. Kapılarının önünde büyük sokak çatış­maları vuku bul­muş ve otel yağ­malan­mıştı. 2004 sen­esinin orta­ların­da işçil­er oteli tekrar işlet­m­eye başladı. Otel mis­afir odalarının yanı sıra, büyük salon­lara ve bir restoran­ta da sahip. Bu alan­lar gerek ticari buluş­malar gerekse sosyal ve siyasal etkin­lik­ler için kul­lanı­ma açık­tır. Örneğin, ilk­ba­harın her­han­gi bir gününde bodrum katın­da “Kedi Sev­en­ler” için fuar düzen­lenirken, o esna­da bir üst kat­ta PTS (Sosyal­ist İşçi Par­tisi) Lev Troçki’nin yeni basılmış eser­leri­ni tanıtıy­or­du.

Sol­un ve İşçi­lerin Ceph­esi (FİT) senel­erdir Bauen’in istim­lağı için mücadele ettiği gibi, mühim etkin­lik­leri­ni de şehrin göbeğin­de­ki bu otelde düzen­liy­or. Geçen 12 yıl­da işçil­er diğer işgal atın­da­ki işy­er­lerinde­ki çalışan­lar ve radikal sol ile ortak mücadele ediy­or­lar. Böyle­lik­le en sonun­da belir­li bir garan­tiye sahip oldu­lar.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.