Türkçe

Davutoğlu Defol! Kürt Halkına Açılan Savaş Derhal Durdurulsun !

7 Haziran seçimleri sonrasında Erdoğan’ın emriyle Kürt halkına açılan savaş giderek şiddetleniyor. Türk devleti Kürt illerindeki direnişi kırmak için sokağa çıkma yasakları, olağanüstü haller ilan ediyor. Devletin katliam politikasını ifşa eden akademisyenleri ve gazetecileri tutuklarken, himayesi altındaki medya ile halkı Kürtlere ve solculara karşı kışkırtıyor. Asker ve polis güçleri çatışmaların yaşandığı ilçelerde evleri tank ve panzerlerle yıkarak, özyönetimleri sahiplenen sivilleri bilinçli olarak katlederek ve göçe zorlayarak direnişi kırmayı amaçlıyor.

Davutoğlu Defol! Kürt Halkına Açılan Savaş Derhal Durdurulsun !

AKP’nin ve güven­lik güç­lerinin bütün bu müda­hale ve baskıları­na rağ­men bölge halkı aylardır direniy­or. Buradan Kürt halkının kahra­man direnişi­ni selam­lıy­oruz!

Ancak Türk devle­tinin saldırıları­na karşı sadece askeri bir direniş yeter­li değil. Özyöne­tim­ler sosyal bir pro­gram ile kurul­malı ve gerek Kürdistan’ın diğer böl­geler­ine gerekse Türkiye’ye yayıl­malıdır. Direniş ancak Türkiye’deki işçi sınıfının desteği­ni ala­cak şek­ilde sosyal mese­leleri konu alındığın­da başarılı ola­bilir. Ücret­siz su ve ulaşım, köylü­lerin kon­trolünde toprak refor­mu, işçi kon­trolünde konut planı, özelleştir­ilmelerin der­hal dur­du­rul­ması ve özelleştir­ilen şir­ket­lerin işçi kon­trolünde devletleştir­ilme­si gibi tale­pler özyöne­tim organ­ları­na epey güç sağlar. Böyle bir siyaset ile Kürdistan’daki direniş Türkiye’deki mily­on­lar­ca işçi ve yok­su­lu ikna etmek ve ken­di safı­na çek­mek için daha büyük bir şansa kavuşur.

Kuzey Kürdistan’daki katliam bizzat Alman devleti ve AB tarafından finanse ediliyor!

Peki Avru­pa Bir­liği (AB)’nin ve özel­lik­le Alman devle­tinin bu savaş­ta­ki rolü nedir? Angela Merkel iç poli­tikasın­da uygu­ladığı ırkçı ve göç­men karşıtı poli­tikanın bir uzan­tısı olarak geçtiğimiz haf­ta­lar­da Türk devleti ile bir ant­laş­ma imza­l­adı. Ant­laş­maya göre Türkiye, mül­te­ci­leri sınır­ların­da tut­ması karşılığın­da mil­yar euro değerinde bir yardım paketi ve silah yardımı ala­cak. Bir baş­ka dey­işle Erdoğan ve güdümün­de­ki Türk hükümeti bun­dan son­ra poli­tik ve mad­di-askeri olarak AB’nin tüm desteği­ni almış durum­da. Yani Kürdistan’daki katliam biz­zat Alman devleti tarafın­dan finanse ediliy­or!

Almanya içerisinde Kürt halkının sesi­ni yük­selt­mek ve direnişe destek ver­mek için yap­mamız gereken Alman hüküme­tine bek­len­ti ve umut içinde hafif eleştir­il­er getir­erek bu emperyal­ist devle­tle iyi ilişk­il­er kur­maya çalış­mak değildir. Bilakis anti-kap­i­tal­ist ve anti-emperyal­ist örgütler­le bir­lik­te Alman emperyal­izminin ellerinin kan­lı olduğunu teşhir etmek, PKK yasağı­na karşı mücadele etmek, bütün silah ihra­catını dur­dur­mak ve, Alman ve Türk devlet­ler­ine karşı cepheyi sıkılaştır­mak­tır!

Alman devle­tinin PKK’yi terör örgütü olarak gördüğünü ve bu şek­ilde Almanya’daki Kürt aktivist­leri krim­i­nal­ize ettiği­ni unut­ma­malıyız! Erdoğan ve Türk devle­tinin batılı emperyal­ist­lerin bölgede­ki en büyük müt­te­fi­ki olduğunu da!

  • Türk devle­tinin ezilen Kürt halkı­na uygu­ladığı katliam der­hal dur­sun!
  • AB’nin ırkçı mül­te­ci poli­tikası­na son ! Herkes için açık sınır­lar ve otur­ma hakkı!
  • Türkiye, Suu­di Ara­bis­tan ve Katar’a gön­der­ilen tüm silah sevkiy­at­ları der­hal dur­du­rul­sun! Alman ordusu Suriye’den defol! Enter­nasy­on­al­ist bir savaş karşıtı hareket kurul­malı!
  • Yaşasın Kürt halkının kahra­man direnişi! Kürt halkının ken­di kaderi­ni tayin hakkı için!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.