Türkçe

Berlin’deki Öğrenciler Türkiye’deki Üniversitelere yönelik baskılara karşı harekete geçiyor

17 Aralık'ta Berlin Özgür Üniversitesi (Freie Universität Berlin) öğrenci parlamentosu önemli bir karar aldı. Revolutionär-kommunistische Jugend (Devrimci Komünist Gençlik) tarafından sunulan önerge ile parlamento Türkiye’de baskıya maruz kalan öğrencilere, eğitimcilere ve akademik olmayan personellerle dayanışma mesajı gönderdi.

Berlin'deki Öğrenciler Türkiye'deki Üniversitelere yönelik baskılara karşı harekete geçiyor

// Deutsch-Alman­ca //

Berlin Özgür Üniver­site­si öğren­ci par­la­men­to­su Türk üniver­sitelerinde devlet baskısı­na maruz kalan öğren­cil­er­le, eğitim­cil­er­le ve akademik olmayan per­son­eller­le kesin ve karar­lı bir şek­ilde dayanış­mak­tadır. Bu amaçla protesto eylem­leri örgütleme ve var olan eylem­lere katıl­ma isteği­ni bildirir.

Öğren­ci par­lemen­to­su bunun haricinde Berlin Özgür Üniver­site Başkanlığı’ndan üniver­sitelere karşı uygu­lanan devlet baskısını kına­masını ve bunun bir sonu­cu olarak Türkiye’deki part­ner üniver­siteleriyle — Ankara Üniver­site­si, Istan­bul Üniver­site­si, Sabancı Üniver­site­si — tüm işbir­liği­ni bitirmesi­ni talep etmek­te­dir.

Türk devletinden baskı sebe­biyle Almanya’ya ilti­ca etmek veya Almanya’da geçiçi olarak ikamet etmek isteyen öğren­ci ve akademisyen­lere her­han­gi bir bürokratik engel çıkartıl­madan eğitim ve araştır­maları­na bura­da devam ede­bilme olanağı ve Türkiye’deki gün­cel olay­ları anlata­bile­cek ve tartış­maya sun­abile­cek­leri plat­form­lar sağlan­malıdır.

Bu mak­sat­la öğren­ci par­lemen­to­su, tale­p­leri­ni üniver­site başkan­lığı­na tes­lim ede­cek bir del­e­gasy­on oluş­tu­ra­cak ve eylem­ler düzenleye­cek­tir.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.