Türkçe

“Şiddetli baskı altındayız” – Charité’de Greve giden temizlik işçileriyle röportaj

Berlin Charité kliniğindeki temizlik işçilerinin çalışma koşulları çok kötü durumda. İşçiler mobbingden şikayetçi. Greve giden işçilerden Fatma Solmaz ve Nurgül Yalçın ile röportaj.

“Şiddetli baskı altındayız” – Charité’de Greve giden temizlik işçileriyle röportaj

Tem­i­z­lik işçi­lerinin çalış­ma koşulları ne durum­da? Per­son­el kesin­ti­lerinin işçil­er üzerinde nasıl bir etk­isi var?

Fat­ma Sol­maz: Neredeyse tüm işçil­er yarı zaman­lı çalışıy­or ve çok az ücret alıy­or. Char­ité Facil­i­ty Man­age­ment (CFM – tıb­bi olmayan per­son­elin taşeron­laştırıldığı fir­ma) kurul­madan önce bir iş ista­sy­onun­da en az 2 kişi çalışıy­or­du. Şuan iş yükü art­ması­na rağ­men yal­nız­ca bir kişi çalışıy­or. Dezen­fek­tör­lerin yap­tığı dezen­fek­siy­on işlem­leri­ni bile örneğin bazen tem­i­z­lik işçi­leri olarak bizlere yap­tırıy­or­lar.

Yıl­lar önce bir ista­syon­da 4 kişi çalışıy­or­du. Tasar­ruf poli­tikalarıy­la birçok kez per­son­el kesin­ti­ler­ine gidil­di. Sürek­li aynı şey: kesin­ti, kesin­ti, kesin­ti…

Nurgül Yalçın: Bir yıl önc­eye kadar haf­ta­da 8 saat­ten 5 iş günümüz vardı. Şim­di ise 7 saat­ten 6 iş günümüz var. Hesapladığımız­da en az 3 gün izin kay­bımız oluy­or.

Haf­ta­son­ların­da yal­nız­ca “üst­ten” tem­i­z­lik yapıl­ması gerek­tiği­ni söylüy­or­lar. Bu tabii ki sadece laf­ta kalıy­or. Yarım veya eksik tem­i­z­lik olmuy­or ki. Haf­ta­sonu da bu yüz­den nor­mal bir iş günü.

Fat­ma Sol­maz: Yeter­siz per­son­elle hijyen koşullarını ve ken­di sağlığımızı koru­mamız imkan­sız. Birçoğu­muzun kas ve sırt ağrıları var. Daha fazla per­son­ele ihtiy­acımız var.

Yöneti­cil­er sağlık sorun­larınıza nasıl tep­kil­er veriy­or?

Nurgül Yalçın: Has­ta olup, has­ta izni aldığımız­da ekip şefleri üstümüzde baskı yaratıy­or. Bizi çağırıp baş­ka çalışan­ların yanın­da azarlayıp, neden has­ta olduğu­muzu soruy­or­lar.

Fat­ma Sol­maz: Eğer has­ta olduğu­muza inan­ma­zlarsa veya onlara göre sık has­ta olmuşsak iş ista­sy­on­u­muzu değiştiriy­or­lar. Son­ra iş ortamı olarak biz­im için herşey baş­tan başlıy­or: yeni iş arkadaşları, yeni ista­sy­on, yeni görevler. Baskı bu şek­ilde işliy­or. Hat­ta bazen kadrolu işe layık olmadığımızı ya da sık sık has­ta oluy­or­sak erken emek­li olmamızı söylüy­or­lar.

Nurgül Yalçın: Char­ité Mitte klin­iğinde göç­men köken­li tem­i­z­lik işçi­ler­ine daha kötü muamele uygu­lanıy­or.

Grev nasıl iler­liy­or? Gidişat ile ilgili ne düşünüy­or­sunuz?

Fat­ma Sol­maz: Char­ité işçi­lerinin çalıştığı şart­lar­da bir toplu sözleşme istiy­oruz. Bu sayede daha fazla güvenc­eye ve hak­ka sahip olmuş ola­cağız.

Nurgül Yalçın: Birçok arkadaşımız işleri­ni kay­bet­mek­ten veya ista­sy­on­larının değişmesin­den kork­tuk­ları için greve çık­mıy­or. Çok fazla baskı var. Sendi­ka daha fazla iş yap­malı. Sabah saat 8 grev gözcü­lerinin yer­leştir­ilme­si için çok geç bir zaman. Birçok kişi vardiyaları­na 5:30’da başlıy­or. Sendi­ka işçi­leri topla­malı, hak­larını anlatıp cesaret ver­meli.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.