Türkçe

Önümüzdeki mücadelerde tekrar görüşeceğiz!

Solun ve İşçilerin Cephesi'nin (FIT) 2015 devlet başkanı adayı Nicolás Del Caño'nun, Mauricio Macri'nin kazandığı ikinci tur seçimlerinin ardından yaptığı ilk analizi yayınlıyoruz.

Önümüzdeki mücadelerde tekrar görüşeceğiz!

Endüstri patronu Mauri­cio Macri tarafın­dan uygu­lanacak olan kemer sık­ma ve tasar­ruf siyaset­ler­ine karşı çoğun­luğunu bil­inçli seç­men­lerin oluş­tur­duğu 600.000’den fazla geçer­siz oy geçen pazar günkü başkan­lık seçim­lerinde kul­lanıldı. Bek­len­timiz bu sayının daha yukarı­da olması yönündey­di, ama bel­li ki seçimin diğer adayı Daniel Scioli’nin ikin­ci tur­dan önce­ki son haf­ta­lar­da­ki demago­jik dönüşümü işçi­lerin önem­li bir kesmi­ni etk­ilemiş. Kam­pa­nyaların sürecinde çalışan nüfusun çıkar­ları­na karşı planan kesin­tilere dikkat çeken tek biz (FIT) vardık. Sci­oli seçim­lerin ilk turun­da bu konu hakkın­da tek bir kelime bile sarf etme­di. Onun ken­di danış­man­ları ise büyük ihti­mal işçi­lerin krizi ödeme­sine yol aça­cak tasaru­uf siyaseti izleye­cek­leri­ni ve ”akba­ba Hedgefonds”larıyla [Amerikan finans fon­ları] yeni borç­landır­ma sirkülasy­onuna çeke­cek­leri­ni iti­raf ettil­er. Bu çizginin nasıl sonuçlar doğu­ra­cağını bizler tecrübe ettik. Eş zaman­lı yap­tığı bir açık­la­ma­da baskıcı [Ser­gio] Berni’yi ken­disinin içiş­leri bakanı olarak tanıt­tı ve [José Luis] Gio­ja gibi Bar­rick Gold [Çevre kirlil­iği yüzün­den eleştiri odağın­da olan çok ulus­lu maden şir­keti] için çalışan kişil­er en yakın siyasi çalış­ma arkadaşlarını oluş­tu­ruy­or­du.

Artık yavaş­ca bel­li olan yenil­giyi engelleye­bilmek için Scoli son iki haf­ta­da bazı gerçek­leri iti­raf etmek zorun­da kaldı: Macri’nin hay­a­ta geçire­ceği Peso’nun değeri­ni düşürülme­si işçi­lerin ve halkın mal var­lığının büyük bir oran­da zen­gin kap­i­tal­istlere, büyük bankalara ve ihra­cat şir­ket­ler­ine geçme­si anlamı­na geldiği­ni söyle­di. İşçi sınıfı­na karşı uygu­lanan yeni bir gasp ham­le­si. Ama Scoli’nin alter­natif bir planı yok­tu. O da hakim sınıflar için ikti­dara gelmek istiy­or­du ve eğer seçim­leri kazansay­dı, içerik olarak çok da fark­lı çalış­may­a­cak­tı. Dün de dediğim gibi, yıl­lar­dan beri süren sağ siyasete ken­di­ni sevdirme çabası tam da Macri’nin zaferi ile sonuç­landı.

Lakin söyle­nildiği gibi, bir çok işçi hak­lı olarak endişe için­del­er. Macri’nin ken­di kazanım­ları­na saldır­ması­na karşı Scol­i’ye ver­ile­cek bir oyun bir tür savun­ma ola­cağını düşündüler. Gerçek­te ise bu tür ”daha küçük bela” düşünce­si bir tuzak anlamı­na geliy­or­du.

Önümüzde­ki aylar işçil­er ve halk için oldukça zor­lu geçe­cek. Bir çok sendi­ka yöneti­cisi ken­di ayrı­calık­larını koruya­bilmek için çeşitli manevralara kalkışa­cak ve sonu­cun­da işçi­leri yal­nız bıraka­cak­lardır.

FIT bütün tele­vizy­on ve radyo tanıtım konuş­maların­da ve makalel­erde net ve karar­lı bir şek­ilde kesin­ti siyaset­ler­ine karşı direniş sergilen­mesi gerek­tiği­ni söyleyen tek güç kon­u­mundadır. Sadece bu değil. Ayrı­ca geçim mas­rafları üstün­de­ki maaşlar için de mücadele etmeliy­iz! Emeklilerin maaşlarının yüzde 82’sini ala­bilme­si için mücadele etmeliy­iz. Maaaşların vergilendirilme­sine ve gün­lük ihtiyaç eşyaları­na uygu­lanan vergi­lerin de son­landırıl­ması için mücadele etmeliy­iz! İşten çıkartıl­maların ve kısa çalış­maların yasak­la­ması için de! Ken­di kazanım­larımızı ve zafer­ler­im­izi savun­mak için büyük kap­i­tal­ist­lerin yıl­lar boyun­ca işçi­lerin sırtın­dan topladık­ları kazançları­na yönelmeliy­iz. Bizler devasa mal var­lık­ların daha fazla vergilendilme­si, varolan kay­nakların konut üre­ti­mi için bir ulusal çap­ta plan talep ediy­oruz. Ser­mayenin yurt­dışı­na kaç­masını engelle­mek için, ulusal birikim­leri büyük bankaların elin­den ala­cak ve bun­ları da küçük esnafa ve üreti­cilere kre­di olarak sunula­bile­cek tek bir ulusal bankayı talep ediy­oruz. Dış ticaret üzer­ine devletin teke­li için mücadele ediy­oruz. Küçük üreticinin zararı­na sınır kapılarını ve liman­ları kon­trol eden bir kaç teke­lin sis­tem­ine karşıyız! Tüm ülke çapın­da doğayı tahrip eden devasa maden ocak­larının yasak­lan­masını talep ediy­oruz.

Bizler, bugün işçi­lerin çoğun­luğu­nun kemer sık­ma siyase­tine karşı biz­im geçer­siz oy kul­lanıl­ması yönün­de­ki öner­im­izi kab­ul etmediği­ni ve patron­lar­dan yana oy kul­landığının farkın­dayız. Macri’nin uygu­lay­a­cağı toplu taşı­ma ücret­ler­ine yapıla­cak zam­lara karşı, işten çıkart­malara, alım gücünün düşme­sine karşı ve sendikalar­dan sendi­ka bürokrat­larının atıl­ması mücadelelerinde bir­bir­im­izi yeniden göre­ceğiz. Aynı zaman­da ”daha küçük bela” man­tığını aşmak için tek gerçek garan­ti olan işçi­lerin siyasi aracının kurul­ması zorun­lu­luğun­da ısrar ede­ceğiz. Bizler, tüm halkın genel refahı ve bir işçi hükümeti için mücadele ede­ceğiz!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.