Türkçe

CFM: Biz grevdeyiz, ya sen?

CFM'in greve giden işçilerinin, çalışma arkadaşlarını greve çağırdıkları ve hakları ile ilgili bilgi verdikleri bildiriyi yayınlıyoruz.

CFM: Biz grevdeyiz, ya sen?

Ne talep ediy­or­sunuz?

Yaşa­maya yete­cek bir maaş istiy­oruz!

Toplu sözleşme ve eşit işe eşit ücret istiy­oruz!

2019’da değil şim­di!

Grevin bir getirisi var mı ki?

Eğer tüm arkadaşlar greve katılır­larsa, tabi ki! Botanis­che Garten’da başarılı grev­lerin ardın­dan 600 Euro’ya varan ücret artışı elde ettil­er.

Ancak yal­nız­ca sen de greve katılır­san kazan­abil­i­riz. Herşey sana bağlı.

Ama ben öylece birkaç gün işe git­meme­z­lik yapa­mam ki.

Zorun­da da değilsin! Yarım saatliğine de olsa dışarı gel ve greve katıl!

Ancak ben ver.di üye­si değil­im.

Eğer sendi­ka senin işy­erinde de greve çağırıy­or­sa, üye olmasan bile greve çık­a­bilirsin.

Ama sendikalı değilsem grevin bana bir getirisi yok, öyle değil mi?

Hayır! Eğer bir sonuç alınır­sa, kazınım­lar tüm CFM çalışan­ları için geçer­li ola­cak.

Peki greve çıkarsam, o gün için aldığım ücret ne ola­cak?

Tüm ver.di üyeleri her grev günü için, sendikanın grev kasasın­dan ücret alıy­or.

Tekrar işbaşı yap­tığın anda CFM sana eskisi olduğu gibi ücret öde­mek zorun­da.

Eğer hala sendi­ka üye­si değilsen, karar verdiğin zaman anın­da üye ola­bilirsin.

Ancak ben kadro­suz (befris­tet) çalışıy­o­rum.

O zaman dikkat etmen şart. İşy­eri yöne­ti­mi seni greve git­tiğin için ceza­landıra­maz. Ancak ne yazık ki aktif çalışan­ları ant­laş­malarının süreleri bit­ince işten çıkar­maya çalışa­bilir.

Ancak greve çık­mayan kadroruz çalışan­ların da şansları çok yük­sek değil. CFM’de kadro­laş­ma oranı çoğu bölümde çok düşük!

İşte bu yüz­den aynı zaman­da neden­siz süre­li ant­laş­malara da karşı grevdey­iz. Herkes için güvenceli ant­laş­malar istiy­oruz!

Eğer greve git­mek sana riskli geliy­or­sa, yine de bizle iletişime geç, gre­vi baş­ka ne şek­ilde destekleye­bile­ceği­ni düşüne­lim. (Örneğin grevde­ki arkadaşların yarım kalan işleri­ni üstlen­mey­erek.)

Ben­im CFM’de çalış­ma­ma rağ­men Char­ité ile ant­laş­malıyım.

Grevin ben­le bir ilgisi var mı?

Kesin­lik­le! CFM ile ant­laş­ması olan çalışan­ların aynı iş için daha az ücret aldığını en iyi sen biliy­or­sun.

Bunu değiştirmek için sen de greve çık­a­bilirsin. Grevde­ki çalışan­lar­la aynı işi yap­tığın sürece – yani CFM altın­da yapılan tüm işler – sen de diğer her CFM çalışanı gibi greve gide­bilirsin.

Ben CFM’de değil Charité’de çalışıy­o­rum – ama yine de gre­vi destek­le­mek istiy­o­rum!

Süper! O zaman grev sırasın­da normalde CFM çalışan­larının yap­tığı işleri yap­ma­maya dikkat et. En önem­lisi de tem­i­z­lik, gel-götür ve diğer lojis­tik işleri yap­ma­man.

Bunun yer­ine işlet­menin grev sebe­biyle çalışa­maz duru­ma geldiği­ni üst­ler­ine bildir! Bu şek­ilde grevin etk­i­leri­ni açıkça görünür hale getir!

Senin desteğine güveniy­oruz!

Grevcil­er­den ve destekçil­er­den bir bildiri

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.