Türkçe

Paris’te görkemli konferans ve enternasyonalist şenlik

5-6 Aralık'ta Troçkist Fraksiyon - Dördüncü Enternasyonal'in (FT-CI) ikinci Avrupa konferansı gerçekleştirildi. Yeni Antikapitalist Parti (NPA) içindeki Devrimci-Komünist Akım (CCR), İspanya'dan Sınıfa Karşı Sınıf (Clase contra Clase) ve Almanya'dan Devrimci Enterasyonalist Örgüt (RIO) konferansa katıldılar. Cumartesi akşamı ise Révolution Permanente (Sürekli Devrim) ve CCR'in çağrısıyla 300 kişinin katıldığı enternasyonalist bir şenlik düzenlendi.

Paris'te görkemli konferans ve enternasyonalist şenlik

FT-CI’nin Avru­pa’­da­ki kon­fer­an­sı­na bu üç sek­siy­onun 150 üye­si ve sem­pa­ti­zan­ları katıldı. Kon­fer­ans, Fransa’­da Hol­lande reji­mi tarafın­dan açık­lanan ”olağanüstü hâl” ve ser­mayenin Avrupası’nın (AB) savaş taar­ruzu sürecinde gerçek­leşti.

İtalya’­dan PCL, Fransa’­dan Ant­i­cap­i­tal­isme et Révo­lu­tion ile NPA’­dan Frac­tion L’Étincelle gibi Avru­pa’­da­ki radikal sol­un çeşitli akım­larının öncü isim­leri de, gözlem­ci olarak kon­fer­ansa katıldılar. Yunanistan’­dan OKDE-Spar­takos bizlere özel selam­larını da ilet­ti.

Kon­fer­an­sın ilk otu­ru­mun­da kap­i­tal­ist krizin 8. yılın­da­ki bilanço ve per­spek­ti­fleri ele alan bir belge eks­eninde tartışıldı. Bunun­la beraber baş­ka bir belge eks­eninde Yunanistan’ın Troy­ka tarafın­dan mağ­dur edilmesi­ni, 13 Kasım’­da­ki Paris’te gerçek­leşen geri­ci saldırı­dan son­ra­ki siyasal duru­mu, yeni reformist fenomen­leri ve Avru­pa’­da­ki enter­nasy­on­al devrim­ci­lerin per­spek­ti­fleri­ni tartıştık.

Kon­fer­an­sın ilk gününde 3 grubun üyelerinin katılımı ile tartış­malar yapıldı. Bil­has­sa genç­lerin Avru­pa ve enter­nasy­on­al siyasetin kom­p­like konu­ları­na, kap­i­tal­ist krize, en önem­li jeopoli­tik çelişk­ilere ve radikal sol­un için­de­ki tartış­malara dair katkıları etk­i­leyi­ci düzeydey­di.

Cumarte­si günü gerçek­leşen otu­ru­mun ardın­dan, Saint Quen semtinde enter­nasy­on­al ”Soirée” [Gece Eğlence­si] ve bir konser düzen­len­di. Bu etkin­lik­ler olağanüstü hâl duru­mu ile gerçek­leşen savaş saldır­gan­lığı­na ve demokratik hak­lara yapılan saldırılara karşı ver­ilen mücade­lenin şiarı altın­da yapıldı.

Bu etkin­lik devasa bir siyasi hadisedir: Fransa’­da­ki çevre zirve­sine karşı yapılan bir eylemde 300’den fazla eylem­cinin ve sol gru­pların üyelerinin tutuk­lan­masın­dan çok kısa bir süre son­ra, zor şart­lara rağ­men gerçek­leşen etkin­lik haki­ki bir başarıdır. Sahne­den yapılan konuş­maları 300’den fazla kişi coşku­lu bir şek­ilde din­le­di. Yan taraftada­ki salon­da ise emperyal­ist savaşlara ve olağanüstü hâle karşı, Fransa’­da, Almanya’­da, İspanya’­da ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde anti­iem­peryal­ist bir hareketin kurul­ması için tartış­malar yürütüldü.

Barcelon­a’­da­ki gıda fab­rikası Panrico’nun işçisi ve Clase con­tra Clase üye­si Joe Moli­na, Berlin yakın­ların­da­ki Briesen­lang’­da bulu­nan Ama­zon işçi tem­sil­cisi ve geçen Pazar günü yüzlerce insan ile beraber tutuk­lanan Paris’ten bir CCR üye­si ard arda konuş­ma yap­tılar.

Video selam­la­maları da büyük bir perd­eye yan­sıtılarak gös­ter­il­di. FIT için­de­ki PTS mil­letvek­ili Nicolás del Caño ve kadın örgütlen­mesi Ekmek ve Gül (Pan y Rosas) lid­eri Andrea D’Atri de bu enter­nasy­on­al etkin­liğin gerçek­leşmesi­ni selam­ladılar. Ayrı­ca İtalyan PCL’­den Mar­co Fer­ran­do ve NPA’­da­ki A&R’den Gael Quirante de etkin­liği selam­ladılar.

Sol müzik grubu Les Zap­a­tri­otes kon­serinin ilk bölümün­den son­ra, Clase con­tra Clase’­den San­ti­a­go Lupe, RIO’­dan Ste­fan Schnei­der ve CCR’­den Daniela Cobet konuş­ma yap­mak için sah­n­eye çık­tılar. Her üçü de savaş saldır­gan­lığı­na ve olağanüstü hâle karşı mücade­lenin devam etmesi ve bin­lerce genç, kadın ve işçil­er­le bir­lik­te okullar­da ve iş yer­lerinde bir ofan­sif bir antiem­peryal­ist kam­pa­nya başlatıl­ması için tüm katılım­cılara çağrı­da bulun­du­lar. Daniela Cobet konuş­masın­da aynı zaman­da salon­da tem­sil­ci­leri olan sol gru­plara ve Yunan solu da dahil olmak üzere diğer sol gru­plara Ser­mayenin Avrupası’na ve savaşa karşı hazır­lanan Plan E’ye (Enter­nasy­on­al­izm’in E’si) katıl­ma çağrısı yap­tı. Enter­nasy­on­al marşının bir çok dilde okun­ması ile konuş­ması sona erdi.

Siyasal şarkılar, aji­ta­sy­on ve alkışların ardın­dan müzik grubunun şarkılarıy­la, dans, çoşku ve enter­nasy­on­al kut­la­maların olduğu bölüme geçil­di.

Kon­fer­an­sın pazar gün­ki otu­ru­mu devlet­lerin savaş saldır­gan­lık­ları, siyasal rejim­lerin sağa kay­ması ve Syriza ve Podemos’­ta olduğu gibi yeni reformist pro­jelerin iflasının getir­miş olduğu bu yeni durum­da Avru­pa’­da­ki devrim­ci­lerin görev­ler­ine yoğun­laşan tartış­malar ile devam etti.

Katılım­cılar yap­tık­ları bir çok konuş­ma­da, geri­ci taar­ruza rağ­men hali hazır­da­ki geri­ci sis­temin dönüşümünün kon­solide olmak­tan çok uzak olduğu nok­tası­na değin­di. Bizler mev­cut koşullar içinde eğer net bir şek­ilde duruşu­muzu savunur­sak, Avru­pa kalesinin kap­i­tal­ist hükümet­lerinin getir­miş olduğu siyasal durum­dan huzur­suz olan bin­lerce genç, işçi ve öğren­ci ile diyaloğa geçme imkanı­na sahibiz. Bu man­a­da kon­fer­ans bil­has­sa gençliğin içinde ola­cağı savaşa ve demokratik özgür­lük­lerin kısıt­lan­ması­na karşı büyük bir hareketin inşaasının zorun­lu­luğu­na vur­gu yap­tı.

Kon­fer­ans­ta ayrı­ca önem­li bir tartış­ma konusu olan cin­siyet sorunu üzer­ine mark­sist temelde geniş yer ver­il­di. Yoldaşlarımızın kadın hareketi için­de­ki çeşitli mücadelerinde­ki deney­im­lerinin ve ken­di iler­lemelerin değer­lendirile­ceği bir Avru­pa toplanısı yapıl­ması doğrul­tusun­da karar aldık. Bu konu devrim­ci gru­pların inşaası için strate­jik önem arz etmek­te­dir.

Son olarak, bizler hali hazır­da diji­tal gün­lük gazeteler­im­iz Révo­lu­tion Per­ma­nente, Klasse gegen Klasse, Izquier­da Diario ve FT-Cİ’nin diğer sek­siy­on­ların gün­lük gazeteleri arasın­da bulu­nan ortak çalış­manın güçlendirilme­si hakkın­da tartıştık. Bu bize tüm dünyada­ki yüzbin­lerce genç, işçi ve kadı­na fikir­ler­im­iz ile ulaş­ma imkanı sunacak­tır.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.