همبستگی با کارگران و فعالین زندانی هفت تپه

11.09.2019, Lesezeit < 1 Min.
1

همبستگی انترناسیونالیستی ضرورتی استراتژیک برای نابودی سرمایه داری جهانی مردسالار و نژادپرست است!

گروه انترناسیونالیستیسوسیالیستی نان و گل های سرخ

در نشریه اینترنتی طبقه علیه طبقه

آلمان 9 سپتامبر 2019

همبستگی با کارگران و فعالین (زن و مرد) زندانی هفت تپه

در 7 سپتامبر 2019 هفت تن از فعالین هفت تپه مجموعا به 110 سال زندان محکوم شدند. ما همبستگی خود را با آنها اعلام کرده و خواهان آزادی اشان هستیم!

همبستگی انترناسیونالیستی ضرورتی استراتژیک برای نابودی سرمایه داری جهانی مردسالار و نژادپرست است!

ما همبستگی خود را با خواهران و برادران هم طبقه زندانی مان که برای نان، کار و آزادیبه خیابان ها رفته و شعار برقراری شوراهای کارگری را سر دادند، اعلام می داریم.

تاریخ کارگران و سرکوب شدگان در خاورمیانه یعنی غرب آسیانه تنها نشان از بربریت به ارث رسیده از امپریالیزم و استعمار دارد، بلکه همچنین با مقاومت قهرمانانه استثمارشدگان و سرکوب شدگان پیوند خورده است. سرکوب شدگانی که خسته گی ناپذیر علیه سرمایه داری و بربریتش مبارزه می کنند. مبارزه قهرمانانه آنها روزی طبقه حاکم و دیکتاتورهایش را به زانو درخواهد آورد.

زنان در این منطقه پیشرو مبارزه روزانه علیه سرکوب مردسالارانه و استثمار سرمایه دارانه بوده و هستند. مثالی زنده در این رابطه اعتصاب سراسری معلمان در ایران است. زنان معلم مانند کارگران هفت تپه و فولاد نقش آفرینان اصلی این مبارزات بودند. متاسفانه برخی از فعالین و کارگران دستگیر شده و به زندان های درازمدت محکوم شدند. مانند سپیده قلیان که به 19 سال و شش ماه زندان محکوم شد.

این تصمیم دادگاه انقلاب اسلامی تهران که در 7 سپتامبر 2019 صادر شد هم بیان کننده میزان شدت سرکوب کارگران، روزنامه نگاران و سرکوب شدگان در ایران است و هم نشان می دهد که رژیم ایران چقدر حاکمیت خود را از جانب نیروی کارگران و سرکوب شدگان مورد تهدید می بیند. رژیم تلاش دارد تا کارگران را با دستگیری و دادن حکم های سنگین و طولانی مرعوب سازد.

بسیاری از روزنامه نگاران چپ بخاطر گزارش مبارزات کارگران بازداشت شدند. „جرمسپیده قلیان، دانشجوی 23 ساله فعال، این بود که او در باره تظاهرات های کارگری در استان های جنوبی، خوزستان، در نوامبر 2018 در شبکه های اجتماعیگزارش داده بود. بسیاری از کارگران تظاهرکننده که از ماه ها پیش حقوقی دریافت نکرده بودند، به طرز وحشیانه ای از جانب نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم واقع شده و با آنها به عنوان مجرم برخورد شد.

سپیده قلیان تنها مورد نیست. در 5 آگوست یک دادگاه در تهران فعال کارگری زنی به نام عاطفه رنگ ریز را نیز به 11 سال و نیم زندان و 74 ضربه شلاق محکوم کرد. او در تظاهرات مسالمت آمیز اول ماه مه در تهران شرکت کرده بود. او یکی از 36 فعالینی بود که در این تظاهرات روبروی مجلس ایران در تهران دستگیر شد. این تظاهرات با خشونت بوسیله پلیس مخفی و نیروهای امنیتی رژیم منحل شد.

در تاریخ 7 سپتامبر 2019 هفت فعال هفت تپه مجموعا به 110 سال زندان محکوم شدند:

  • سپیده قلیان 19 سال و شش ماه زندان

  • اسماعیل بخشی 14 سال به همراه 74 ضربه شلاق

  • امیرحسین محمدی فر 18 سال زندان

  • ساناز الله یاری 18 سال زندان

  • امیر امیرقلی 18 سال زندان

  • عسل محمدی 18 سال زندان

  • محمد حنیف 6 سال زندان

ما خواهان آزادی کارگران، روزنامه نگاران و فعالین زندانی هستیم که به دلیل خواسته ها و مبارزات برحق خود به زندان های طولانی محکوم شدند.

Mehr zum Thema