Türkçe

PTS’in Arjantin önseçimlerindeki tarihsel başarısı

9 Ağus­tos günü Arjan­ti­n’de Ekim ayın­da gerçek­leşe­cek devlet başkan­lığı seçim­leri için önseçim­ler düzen­len­di. 730.000 kişi Troçk­ist seçim itti­fakı olan ”Sol­un ve İşçi­lerin Ceph­esi” (FIT) lehinde oy kul­landı. FIT sol­un tek tem­sil­cisi olarak katıldığı seçim­lerde yüzde 1,5 bara­jını aşarak, Ekim ayın­da gerçek­leşe­cek seçim­lere katıl­maya hak kazandı.

PTS'in Arjantin önseçimlerindeki tarihsel başarısı

// 9 Ağus­tos günü Arjan­ti­n’de Ekim ayın­da gerçek­leşe­cek devlet başkan­lığı seçim­leri için önseçim­ler düzen­len­di. 730.000 kişi Troçk­ist seçim itti­fakı olan ”Sol­un ve İşçi­lerin Ceph­esi” (FIT) lehinde oy kul­landı. FIT sol­un tek tem­sil­cisi olarak katıldığı seçim­lerde yüzde 1,5 bara­jını aşarak, Ekim ayın­da gerçek­leşe­cek seçim­lere katıl­maya hak kazandı. //

9 Ağus­tos Pazar günü Arjan­tin genelinde ”Eşza­man­lı ve Zorun­lu Açık Önseçim­ler” (PASO) gerçek­leşti. Bu seçim­lerde FIT yüzde 3,3 oy alarak, yük­se­len bir güç olduğunu kanıt­ladı. FIT içerisinde PTS lis­te­siyle önseçim­lere katılan ve FIT’i Ekim ayın­da gerçek­leşe­cek olan seçim­lerde tem­sil etme hakkı kazanan Nico­las del Caño, seçim son­rası yap­tığı açık­la­ma­da; ”Biz 730.000 oy aldık. Bu sonuçları PASO 2011 ile karşılaştırdığımız­da 200.000 oyluk bir artış görülmek­te­dir.” diy­erek, FIT’in yük­selişine işaret etti. ”Zafer için Cephe” (FdV) adayı Daniel Sci­oli oyların yüzde 38’ini alarak, nihai seçim­lerde başkan olmayı büyük ölçüde garan­tile­di.

FIT’in kuruluşu

Önşeçim­ler 2011 yılın­da anti­demokratik bir karşı-reform ile yürür­lüğe gir­di. Buna göre yüzde 1,5 bara­jı konu­larak, yük­selişte olan sol­un etk­isinin sınır­landırıl­ması hede­flen­di. Sadece önseçim­lerde bu bara­jı aşan itti­fak­lar veya par­til­er asıl seçim­lerde yer ala­bilme hakkı­na sahip oluy­or­lar.

Bu baskıcı yasaya bir cevap olarak FIT seçim ceph­esi olarak kurul­du. FIT Sosyal­ist İşçi­lerin Par­tisi (PTS), İşçi Par­tisi (PO) ve Sosyal­ist Sol (IS) tarafın­dan oluşuy­or. Poli­tik temel ise işçi sınıfının bağım­sı­zlığı, üre­tim araçlarının kamu­laştırıl­ması ve sosyal­ist devrim per­spek­tifinde işçi hükümeti için mücadele.

FIT’in kuru­luşu­nun ardın­dan bileşen­ler mecliste sahip olduk­ları koltuk­lar için rota­sy­on kararı aldılar. Aday­ların sırala­ması ve mecliste ne kadar süre yer ala­cak­ları, bileşen­lerin seçim böl­gelerinde­ki gücüne göre düzen­len­di.

Gençliğin yükselişi

Lakin FIT içerisin­de­ki güç den­geleri 2011’den itibaren değişmiş durum­da. PO ve IS’in önseçim­ler dolayısıy­la getirdik­leri öner­ide PTS’in gücüne rağ­men yeter­siz bir tem­siliyeti söz konusuy­du. PTS’in bir­leşik liste için getirdiği bütün öner­il­er PO ve IS tarafın­dan geri çevril­di.

Bu sebe­ple FIT ilk defa 2 liste ile önseçim­lere katıldı. PTS’in ”Yenileme ve Takviye” adıy­la 1A lis­te­sine karşı, PO ve PTS ”Bir­lik” adıy­la 2U lis­te­sine sahip­ti. Her iki lis­tenin de oyları yüzde 1,5 bara­jını aşmak amacıy­la toplanacağı için, ege­men sınıfın çıkar­ları doğrul­tusun­da sol­un içerisinde bir bölün­me tehlike­si bulun­muy­or­du. Bilakis seçim­ler her ne kadar sınır­lı bir düzeyde de olsa, FIT’in bileşen­lerinin Arjan­ti­n’de­ki sek­tör­lerin üzerinde­ki etk­isinin bir ölçeği olma anlamı­na sahip­ti.

PTS’in 1A lis­te­si bütün öngörülere karşı 20 bin oy fark atarak FIT içerisin­de­ki ön seçim­leri kazandı. PTS’in 1A lis­te­si devlet başkan adayı Nicolás del Caño ve devlet başkanı yardım­cısı adayı Myr­i­am Breg­man öncülüğünde çoğun­luğu kadın­lar­dan ve gençliğin tem­sil­ci­lerinden oluşuy­or.

35 yaşın­da­ki Del Caño Arjan­ti­n’in en genç devlet başkanı adayı kon­u­mun­da. Bu ayrı­ca işçi sınıfının yük­se­len ve mücad­ele­ci nes­lin­in bir dışa vuru­mu.

Del Caño’nun mem­leketi Men­doza­’­da PTS’in FIT içerisin­de­ki oyu yüzde 91’e çık­tı. Bu daha önce­ki seçim­lerde yüzde 50 civarın­day­dı. Ayrı­ca Cor­doba’­da yüzde 25’ten yüzde 42’ye çıkardı oylarını PTS. Bir çok eyalette de bu tip artışlar yaşandı.

Bu sonuçlar ve 1A lis­tesinin zaferi PTS’in işçi hareketi, genç­lik ve kadın hareketi içerisin­de­ki etk­isi­ni genişlet­tiği­ni gös­teriy­or.

PTS nasıl zafere ulaştı?

”Yenileme” PTS için sadece yeni poli­tik figür­ler oluş­tur­mak anlamı­na gelmiy­or. Bilakis FIT’i işçi­lerin, kadın­ların ve gençliğin gücü ile güçlendirmeyi hede­fliy­or.

PTS lis­tesinin kazan­masın­da­ki esas sebe­pler­den birisi list­ede yer alan 1800’ü aşkın işçidir. Bun­ların çoğu en gün­demde olan, örneğin oto­mo­tiv sek­törüne bağlı çok ulus­lu LEAR’­da­ki kahra­man­ca mücadelede ve şu anlar­da ”Mady­Graf” adını taşıyan ve işçi sınıfının kon­trolü altın­da üre­tim yapan Don­nel­ley maat­basın­da­ki kazanım­la sona eren mücadelede başrol oynadılar.
Bunun yanısıra del Caño mecliste işçi­lerin ve ezilen­lerin hak­ları için yoğun bir mücadele gös­ter­di.

Myr­i­am Breg­man ise insan hak­ları avukatı olarak Arjan­tin askeri dik­tatör­lüğünün suçlu­ları­na karşı yürütülen davalar­da belir­leyi­ci rol oyna­mak­tadır.

PTS vekil­leri devletin baskısı­na karşı işçil­er­le omuz omuza ön saf­ta mücadele ediy­or.

Devrimci partinin inşaası

Nicolás del Caño ülke genelinde önem­li bir poli­tik aktör kon­u­mu­na sahip. Lakin bu amaç değildir, sadece sınıf mücade­le­si için kul­lanıla­cak bir vit­rindir. Del Caño’nun ken­disi yap­tığı açık­la­malar­da PTS’in birey­sel figür­ler oluş­tur­ma peşinde olmadığını, bilakis işçi sınıfının ve gençliğin içinde devrim­ci par­ti kur­ma amacın­da olduğunu belir­tiy­or. Böyle­lik­le Arjan­ti­n’de­ki poli­tik gün­de­mi etk­ileye­cek ve devrim­ci işçi hükümeti için mücadele etmeyi istiy­or­lar.

PTS’in mücade­le­si vek­il çıkar­maya odak­lan­mış kon­um­da değildir. PTS’e göre esas güç işçi­lerin ve kitlelerin aktif örgütlen­mesinde ve sefer­ber­liğinde bulun­mak­tadır. Bu güç ken­disi­ni sadece işçi merke­z­lerinden oluşan örgütlen­me ile göstere­cek­tir. Eğer mil­letvekil­leri çıkara­cak­larsa da, esas amaca hizmet etmesi gerek­mek­te­dir.

Halen Yunanistan’­da­ki Syriza ve İspanya’­da­ki Podemos dünya çapın­da solu etk­iliy­or. Syriza’nın Troyka’ya karşı kapitülasy­onu ve Podemos’un ege­men rejime olan yaslan­ması ise göz ardı ediliy­or. FIT’in ve özel­lik­le PTS’in gelişi­mi, işçi sınıfın­da kök­leri bulu­nan antikap­i­tal­ist devrim­ci bir pro­gramın devasa bir potan­siyele sahip olduğunu gös­teriy­or.

Ekim’deki seçimler

Ekim ayın­da gerçek­leşe­cek devlet başkan­lığı seçim­lerinde FIT ileriye doğru attığı adım­ları sürdürme amacın­da. Bu amaçla PTS 2U lis­tesin­den yoldaşlar ile beraber ortak bir kam­pa­nya için tartış­mak istiy­or.

Bunun yanısıra yüzde 1,5 bara­jını aşa­mayan sol güçlere, FIT’in kam­pa­nyasını destek­leme yönünde çağrı yapıla­cak. Her ne kadar FIT bu güçler ile ortak bir vizy­ona sahip olmasa bile, bu güç­lerin seçim­lere katıl­ma hakkının ellerinden alın­masını tasvip etmiy­or.

Bu par­ti­lerin seç­men­leri­ni FIT Ekim ayın­da­ki seçim­lerde kap­i­tal­istlere güçlü bir cevap vere­bilmek için ken­disi­ni destek­leme çağrısı yapıy­or. Çünkü Ekim ayın­da­ki seçim­lerde mily­on­lara sesle­nen işçi sınıfının alter­nat­i­fi yer ala­cak.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.