Türkçe

Greif işçileriyle dayanışma!

Greif işçileriyle dayanışma!

Mer­ha­ba yürek­li Greif işçi­leri,

İki aydır işçil­er tarafın­dan işgal edilmiş Greif fab­rikası­na yapılmış polis saldırısını büyük bir tep­kiyle ögren­miş durum­dayız. Öfke ve uzlaş­maz bir tavır­la bu saldırıyı protesto ediy­oruz, ve grevde­ki işçil­er­le dayanış­mamızı açık­lıy­oruz. Polis saldırısının gerçek­leşmesin­de­ki siyasal sorum­lu­luk eksik bırakılan eylem­sel destek­leri ve patron­lar­la açık­tan işbir­liği nedeniyle DİSK/Tekstil’in sendi­ka bürokra­sisindedir. Her an yeniden seçilme temelinde, seçilen­lerin sürek­li değiştir­ilme­si ve sendikada­ki yöneti­ci­lerin ve çalışan­ların orta­la­ma bir işçi maaşı kazan­ması temelinde yeni bir seçime gitmesi ve DİSK/Tekstil’in görevlilerinin ve yöneti­ci­lerin hemen isti­fa etmesi gerek­mek­te­dir. Ayrı­ca sendi­ka üyelerinin tüm karar yetk­isiyle genel toplan­tısı da çagrıl­ması bu siyasetin bir sonu­cu olmalıdır.

Bugün biz­lerin ” Türkiye: Sürek­li kri­z­lerin ülke­si’ adlı Münih üniver­sitesin­de­ki pan­e­lim­izde bu saldıradan ve işgal edilmiş fab­rikada­ki direniş­den konuşa­cağız. Pan­el son­rası saat 21 de Müni­h’de­ki sendi­ka binası (DGB Haus) önünde Greif işçi­leri ile dayanış­ma etkin­liğimizi gerçek­leştire­ceğiz!

Şu an hala araların­da İşçi Mücade­le­si Derneği’nden yoldaşımızın da araların­da bulun­duğu 21 kişi göz altın­dadır. Bizler göz altın­da olan herkesin hemen serbest bırakıl­masını talep ediy­oruz. Polisin fab­rikadan çık­masını hemen gerek­mek­te­dir. Hem ülkede­ki hem de enter­nasy­on­al işçi sınıfının örgüt­leri­ni, Greif işçi­leri ile dayanış­maya çağırıy­oruz!

Her yer Greif, her yer direniş!

Devrim­ci Enter­nasy­on­al Örgüt Almanya (RİO
Sendikal Çalış­ma Grubu — Münih Üniver­site­si!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.