Türkçe

Eğer işçiler fabrikaları yönetebiliyorlarsa, ülkeyi de yönetebilirler!

Eğer işçiler fabrikaları yönetebiliyorlarsa, ülkeyi de yönetebilirler!

Bizler yasadışı fab­ri­ka kap­atıl­masın­dan son­ra işçi­lerin kon­trolünde burayı işgal edip üre­time geçen Buenos Aires’de­ki Don­nel­ley mat­baasının işçi­leriyle ve tekrar işe girmek için mücadele eden Lear işçi­leriyle dayanış­ma içinde olduğu­muzu açık­lıy­oruz. Neu­pack çalışan­ları Almanya tar­i­hin yakın döne­minde­ki en uzun grevi­ni örgü­tle­di. 9 Ay boyun­ca fab­rikamız­da­ki esnek çalıştır­maya ve taşeron­cu­luğa, düşük üçretli çalıştırıl­maya, işçi­lerin kadrolu ve taşeron işçi diye bölün­me­sine karşı mücadele ett­tik ve Toplu Sözleşme için 9 ay boyun­ca gre­vi sürdürdük.  Bana altı defa işten çıkış ver­il­di ve yarala­madan dolayı hakkım­da suç duyrusun­da bulunul­du, bütün bun­lar daha son­ra mahkeme de boşa çıkartıldı. Mahkem­ler grev kırıcıların işe alın­ması­na onay ver­mek­le kalmayıp, grev gözcü­leri­ni kısıt­ladı.

Bizler mücadelem­izde Almanya’­dan ve Arjan­ti­n’­den dayanış­maları gördük. Bu yüz­den mücadele eden işçil­er için enter­nasy­on­al dayanış­manın öne­mi biliy­oruz. İşçi sınıfının dayanış­ması­na day­alı mücadelem­i­zle tale­p­ler­im­izin bir kıs­mını gerçek­leştire­bildik.

Arjan­ti­n’de­ki son gelişmeleri pür dikkat takip ediy­oruz. Sınıf bil­inçli işçilere karşı SMATA sendikası ile Lear hold­inğin patronu arasın­da­ki açık­tan işbir­liği­ni ise kınıy­oruz. İşçi­lerin ve işçi tem­sil­ci­lerin tekrar işe alın­ması bir çok mahkeme kararıy­la onay­lan­ması­na rağ­men, Lear ve SMATA tarafın­dan key­fi olarak enge­len­mek­te­dir. İşçilere karşı baskılara bir son ver­ilme­lidir.

Don­nel­ley işçi­leri ise eğer patron­lar işçil­er­den kur­tul­mak iste­diğinde uygu­lan­ması gereken reçeteyi bize sun­du­lar. İşçi­lerin bu durum­da alter­nat­i­fi ken­di kon­trolü altın­da patron­suz üret­mek­tir. Bu mana da Arjan­ti­n’de PTS’in (Sosyal­ist İşçil­er Par­tisi) eyalet ve ülke par­la­men­to­ların­da iflas eden veya işçi çıkart­maya giden fab­ri­ka ve işy­er­lerinin işçi­lerin kon­trolü altın­da kamu­laştırıl­ması talebi­ni dogru buluy­oruz.

Lear ve Don­nel­ley mücadelerin bulun­dugu Zona Norte’de­ki ve Arjan­ti­n’de­ki her kazanım dünya çapın­da­ki tüm işçi sınıfının kazanımıdır. Bir­leşmiş dünya çapın­da­ki işçi sınıfı yenilmezdir, çünkü gerçek güç kap­i­tal­ist­lerin değil, işçi­lerin elindedir.

Murat Güneş – İşçi tem­sil­cisi sözcüsü – Neu­pack Ham­burg / Almanya

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.